Konstrukcija i izgradnja železnice

Geodeti igraju ključnu ulogu u izgradnji železnice, obezbeđujući da su koloseci, objekti i druge komponente pravilno izgrađene, da ispunjavaju bezbednosne standarde i da pravilno funkcionišu.

Pojednostavite zadatke obeležavanja i pozicioniranja novih koloseka, merenja postojećih koloseka, provere poravnanja šina i još mnogo toga

Opremljeni našim rešenjima, geodeti obezbeđuju tačno iskolčavanje koloseka, kontrolu i prilagođavanje kvaliteta koloseka, prate dinamiku radova i otkrivanje potencijalnih deformacija tokom izgradnje železnice.

Obeležite, pozicionirajte i izmerite kolosek sa najvećom preciznošću

Geodeti igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju tačnosti i bezbednosti železničkih operacija obezbeđivanjem tačne kontrole koloseka, pozicioniranja i kvaliteta koloseka. Naša geodetska rešenja omogućavaju geodetima da odaberu način na koji će snimati i koristiti podatke o šinama, bilo da postavljaju nove koloseke, ili mere postojeće koloseke i upoređuju ih sa projektom. Terenska softverska rešenja Leica Geosistems pojednostavljuju zadatke specifične za šine, kao što su iskolčavanje novog koloseka, kontrola izvedenih radova i provera osovine koloseka, visine i merenja koloseka na licu mesta. Sa prilagodljivim opcijama koje omogućavaju lak izvoz obeleženih tačaka, možete brzo da generišete izveštaje na terenu.

Obezbedite najtačnije i najpotpunije kontrole izvedenog stanja

Realiti capture tehnologija omogućava brzu i tačnu dokumentaciju napretka gradilišta, omogućavajući geodetima da kreiraju detaljne i tačne digitalne modele i kontrolu železničke pruge.

Sa našim rešenjima za 3D mobilno mapiranje i 3D lasersko skeniranje, možete da pregledate, merite i dokumentujete železničku infrastrukturu sa bezbedne udaljenosti. Ovo smanjuje vreme potrebno za prikupljanje i obradu podataka, povećavajući efikasnost i eliminišući potencijalne izvore ljudske greške. Omogućavamo vam da se pridržavate sigurnosnih standarda pomoću alata koji verifikuju poravnanje šina, razmaka, mapu i evidenciju imovine.

Poboljšajte bezbednost pomoću skalabilnog monitoring objekata

Geodeti pružaju kritične informacije o stabilnosti i bezbednosti tokom izgradnje pruga kroz aktivnosti praćenja konstrukcija, uključujući merenje deformacije tla i konstrukcija, kao što su postojeće pruge, potpornih zidova, mostova i tunela. Pomažemo vam da poboljšate bezbednost i pouzdanost železnice pomoću skalabilnih rešenja za monitoring, koja variraju od malih manuelnih do potpuno automatizovanih sistema za monitoring u realnom vremenu 24/7.

Leica Geosistems monitoring rešenja omogućavaju vam da dobijete precizne podatke merenja za rano otkrivanje deformacija konstrukcije, tako da inženjeri procenjuju rizike građevinskih aktivnosti i brzo iniciraju protivmere. Naša rešenja prate bezbednost železničkih konstrukcija, zgrada i okolnih područja tokom građevinskih aktivnosti

Pogledajte naša rešenja koja se koriste pri izgradnji železnice

Integrisana rešenja i konektivnost na gradilištu čine izgradnju pruge lakšom

Pripremite podatke o projektu pruge za rad na gradilištu

Koristeći Leica Infiniti, priprema podataka od kancelarije do terena je laka i omogućava besprekoran prenos podataka preko Leica Exchange ili Leica ConX-a servisa različitim korisnicima na terenu. Za potpunu fleksibilnost, podaci o projektu u industrijski standardnim formatima, mogu se direktno uvesti u Leica Captivate na terenu.

Upravljajte zemljanim radovima pomoću naprednih rešenja za kontrolu mašina

Za železničke projekte potrebna je efikasna izgradnja. Leica Geosistems rešenja za kontrolu mašina mogu da dodaju značajnu vrednost aktivnostima mehanizovane izgradnje koloseka kao što su nivelisanje, balastiranje i popločavanje. Sa jednom kontrolnom jedinicom, Leica MCP80, i zajedničkom softverskom platformom, Leica MC1 i Leica ConX, tačnost i brzina su povećane čak i za neiskusne operatere mašina. Jedno rešenje za softver i panele omogućava potpunu fleksibilnost za primenu u širokom spektru tipova mašina i brendova. Konzistentnost u dizajnu softvera u svim aplikacijama za kontrolu teških mašina smanjuje napore za obuku i optimizuje prijem novih zaposlenih.

Rešenja za podizanje bezbednosti u realnom vremenu za celokupno gradilište

Leica Geosistems nudi modularno rešenje za podizanje stepena bezbednosti radnika i vidljivost između radnika i operatera mašina kako bi se sprečili sudari između mašina, i mašine i objekata. Mogućnost integracije rešenja za lično alarmiranje PA80 i tehnologije za izbegavanje sudara, sa Leica Geosistems Machine Control sistemom nudi jedinstveno rešenje koje može da podigne svest radnika i pomogne u sprečavanju nezgoda na licu mesta. Štaviše, sistem 3D Avoidance Zone omogućava korisnicima da kreiraju ili uvoze 3D zone izbegavanja iznad i ispod površine, direktno u okviru softvera za upravljanje mašinama Leica MC1 za bagere. Na osnovu ovih zabranjenih područja, rešenje omogućava automatsku hidrauličku kontrolu visine, dubine i okretanja radi zaštite skrivenih i vidljivih teških građevinskih sredstava i infrastrukture.

Obeležavanje i merenje pruge efikasno i efektivno

Obavljajte precizne merne zadatke pomoću specijalizovane aplikacije za železnice

Aplikacija Leica Captivate Stake Rail je veoma prilagodljiva kako bi geodetima omogućila da optimalno odrede položaj balasta, pragova/ploča, šina i pričvršćenja. Opremljeni Leica Captivate, totalnim stanicama i GNSS-om, geodeti obezbeđuju najveću tačnost i produktivnost za obeležavanje i merenje pruga.

Precizno merenje za fino postavljanje šina

Proverite kolosek merenjem odstupanja od projekta

Aplikacija Leica Captivate Check Rail omogućava geodetima da izvrše progresivne provere za poravnanje koloseka sa ili bez uređaja za merenje ili kolica i sa ili bez šina. Aplikacija pruža metode za merenje vrednosti pomeranja korigovanih nagibom za fina podešavanja šina i za sprovođenje konačnih merenja provere kvaliteta. Kombinujte sa Leica Nova TS60, najpreciznijom totalnom stanicom na svetu, za pouzdano merenje na nivou blizu milimetara.

Proverite odstupanja od projekta pomoću kolica za merenje geometrije šina

Aplikacija Leica Captivate Rail omogućava merenje odstupanja od projekta pomoću specijalizovanih šinskih kolica (npr. Carttop, GeoTEL) kako bi se postigla tačnost ispod milimetra i ispunili najviši standardi za konstrukciju železnice i nabijanje. Leica Geosistems je partner sa raznim proizvođačima kolicima i uređajima za merenje koji se odlično kombinuju sa najpreciznijom totalnom stanicom Leica Nova TS60.

Upravljajte rizicima železničkih projekta radi bolje sigurnosti pomoću skalabilnih rešenja za praćenje

Povećajte bezbednost na licu mesta i smanjite investicije uz praćenje kampanje

Izgradnja železnice može biti opasna, a od kritičnog je značaja očuvanje bezbednosti ljudi i imovine. Preko Leica Geosistems rešenja za praćenje, kretanje na i oko lokacije se može otkriti i preduzeti mere predostrožnosti. Kada su rizici mali, sprovedite praćenje kampanje sa postojećom opremom kako biste obezbedili potrebne podatke, a da investicije budu male.

Poboljšajte efikasnost i minimizirajte greške uz poluautomatski monitoring

Kada se očekuje veći rizik tokom izgradnje železnice, ljudi, infrastruktura i imovina mogu biti bezbedni uz poluautomatsko praćenje. Merenja i analize se sprovode automatski, bez potrebe za osobljem na licu mesta, koristeći najprecizniju totalnu stanicu ili MultiStanicu, Leica TPS aplikaciju za monioring i Leica GeoMoS softverski paket za monitoring. Rezultati se mogu vizualizovati i prikazati on line kako bi se ubrzao proces brze identifikacije pomeranja i da se preduzmu radnje kako bi se sve zaštitilo

Povećajte bezbednost uz praćenje u realnom vremenu

Za potpuni mir, primenite Leica Geosistems monitoring rešenja za praćenje u realnom vremenu. Automatsko praćenje je pravi izbor za projekte sa visokim rizikom i na lokacijama gde je pristupačnost opasna. Tačke se mogu identifikovati i automatski meriti pomoću Totalne stanice, MultiStanice, digitalnog nivelira, GNSS ili WiSenMeshWAN geotehničkih senzora i odmah proveriti da li je došlo do pomeranja. Obaveštenja se šalju u realnom vremenu, a stručnjaci mogu odmah da odluče da evakuišu ugrožena područja. Čuvajte svoje gradilište i okolinu bezbednim uz Leica Geosistems monitoring rešenja za praćenje koja kontinuirano obaveštavaju sve učesnike u projektu.

Efikasnije praćenje sa Leica monitoring rešenjem

Za brži i besprekorniji radni tok sa minimalnim vremenom provedenim na licu mesta, čime se smanjuje rizik i povećava bezbednost, naše rešenje ima tri funkcije jednostavne za korišćenje. Leica Combox60, plug-and-play sa Leica GeoMoS Edge, pruža geodetima najjednostavnije podešavanje – jedno dugme, jedan kabl. Leica Nova TM60 i AutoLearn funkcionalnost omogućavaju geodetima da automatski detektuju prizme. Leica GeoMoS paket ima napredni železnički šablon koji omogućava složene proračune i precizne konfiguracije za kvalitetne izveštaje u željenom formatu brže bez greške. Isporučite podatke brže i lakše uz Leica monitoring rešenje za bezbednije železnice.

Primeri uspešnih korisničkih projekata iz prakse

Dublje kopanje uz monitoring

Pogledajte kao je Terradata AG obezbedila real-time deformacioni monitoring železničke stanice u Švajcarskoj, omogućivši bilje donišenje odluka, izbegavanje potencijanih problema i uspešan završetak projekta.

U korak sa napretkom prestonice

Strukton geodetski tim je koristio GNSS prijemnike, totalne stanice, građevinske lasere, nivelire, i softver za Projekat Metroa u Rijadu u Sadijskoj Arabiji, jednom od najvećih infrastrukturnih projekata na svetu.

Pomerajući London bezbedno unapred

Otkrijte rešenje koje je koristila kompanija Costain-Skanska za monitoring izgradnje nove železničke stanice Paddington u Engleskoj za detekciju pomeranja, minimizovane rizika na okolnim zgradama i povećanje bezbednosti.

Pogledajte savete & stručna mišljenja i sarađujte sa kolegama na LinkedIn mreži.

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…